faq

Από υπόχρεες Εταιρίες

1. Τι ορίζει η Νομοθεσία για τον Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (Η.Η.Ε.);
Βάσει της Νομοθεσίας, την ευθύνη για την ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών ειδών αναλαμβάνουν οι εισαγωγείς και πρώτοι παραγωγοί οι οποίοι:

«Υποχρεούνται να εγκαθιδρύσουν συστήματα επεξεργασίας των αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού σε ατομική ή συλλογική βάση εφαρμόζοντας για το σκοπό αυτό τις βέλτιστες δυνατές τεχνικές επεξεργασίας αξιοποίησης και ανακύκλωσης»

2. Ποιοί είναι υπόχρεοι για τα WEEE και ποιες εταιρείες είναι υποχρεωμένες να συμβληθούν με το Σύστημα;
Ο εξής ορισμός ισχύει όσον αφορά τους παραγωγούς και εισαγωγείς που είναι υπόχρεοι για τα WEEE. «Παραγωγός» θεωρείται κάθε πρόσωπο το οποίο ανεξάρτητα από το ποια τεχνική πώλησης χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένης και της εξ΄αποστάσεως επικοινωνίας:

  • Κατασκευάζει και πωλεί Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό εξοπλισμό με τη μάρκα του
  • Μεταπωλεί με τη δική του μάρκα ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο Εξοπλισμό που παράγεται από άλλους προμηθευτές
  • Εισάγει ή εξάγει κατ’ επάγγελμα Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μεταφέρει στην Κύπρο Ηλεκτρικό ή Ηλεκτρονικό εξοπλισμό, σε επαγγελματική βάση, από άλλο κράτος μέλος.


3. Τι σημαίνει για τα μέλη του Συστήματος αυτή η υποχρέωση;
Τα μέλη πρέπει κατά διαστήματα να δηλώνουν τις συσκευές που έχουν τοποθετήσει στην Κυπριακή αγορά και να καταβάλλουν τα τέλη που τους αντιστοιχούν. Επίσης, ορισμένες εταιρείες οι οποίες έχουν σημεία λιανικής πώλησης είναι υποχρεωμένες να δέχονται πίσω παλιές συσκευές από πολίτες, χωρίς ο πολίτης να είναι αναγκασμένος να αγοράσει οποιαδήποτε καινούρια συσκευή.

4. Τι είδους συσκευές πρέπει να δηλώνονται;
Παρόλο που η Νομοθεσία προϋποθέτει την υποχρέωση του παραγωγού να διαχειρίζεται όλων των ειδών απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού που τοποθετεί στην αγορά, τα μέλη του Συστήματος είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν και να καταβάλλουν τέλη μόνο για όλο τον Η.Η.Ε. οικιακού τύπου, δηλαδή οποιεσδήποτε συσκευές μπορούν να βρεθούν και σε ένα σπίτι. Δεν ισχύει όμως το ίδιο με τον εμπορικό/βιομηχανικό Η.Η.Ε.

5. Ποιες είναι οι επιλογές των παραγωγών εμπορικού/βιομηχανικού Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού;
Σε αυτή την κατηγορία Η.Η.Ε. οι παραγωγοί έχουν τις εξής επιλογές:
α) Να δηλώνουν τον εμπορικό/βιομηχανικό εξοπλισμό που τοποθετούν στην αγορά στο Σύστημα και να καταβάλλουν τα τέλη που τους αντιστοιχούν. Το Σύστημα σε αυτή την περίπτωση θα έχει υποχρέωση να δέχεται απόβλητα τέτοιου τύπου από αυτούς τους παραγωγούς για διαχείριση, όταν αυτός τα παραδίδει στο  Κέντρα Ταξινόμησης και Αποθήκευσης του Συστήματος.
β) Να μην δηλώνουν τον εξοπλισμό αυτό στο Σύστημα και να διευθετήσουν οι ίδιοι απευθείας με διαχειριστές αποβλήτων Η.Η.Ε. τη διαχείρισή τους χωρίς οποιαδήποτε εμπλοκή του Συστήματος.

 6. Τι γίνεται με τα μέλη που δεν έχουν συμβληθεί ακόμη με το Σύστημα;
Κάθε νέα εταιρεία που εγγράφεται στο Σύστημα μετά την αδειοδότηση του Συστήματος και η οποία λειτουργούσε πριν από την εγγραφή της, υποχρεούται να υποβάλει αναδρομικές Δηλώσεις από την 1 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες τιμές του κάθε έτους. Η αναδρομική χρέωση έχει ως στόχο τη μη επιβράβευση οποιασδήποτε καθυστέρησης στην εγγραφή εταιρειών στο Σύστημα.

 7. Κάθε πότε γίνονται οι δηλώσεις;
Τα μέλη πρέπει να συμπληρώνουν 4 δηλώσεις τον χρόνο, οι οποίες γίνονται ανά τριμηνία ως εξής:
    -          10 Απριλίου – Δήλωση που αναφέρεται στις πωλήσεις Ιανουαρίου – Μαρτίου
    -          10 Ιουλίου - Δήλωση που αναφέρεται στις πωλήσεις Απριλίου – Ιουνίου
    -          10 Οκτωβρίου - Δήλωση που αναφέρεται στις πωλήσεις Ιουλίου – Σεπτεμβρίου
   -          10 Ιανουαρίου - Δήλωση που αναφέρεται στις πωλήσεις Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου
 Ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας, η Ηλεκτροκύκλωση μπορεί να αποφασίσει όπως υποβάλλει η εταιρεία τη Δήλωσή της σε ετήσια βάση αντί για τριμηνιαία. Στην περίπτωση αυτή, η Δήλωση πρέπει να υποβάλλεται μέχρι τις 20 Ιανουαρίου και θα αφορά τις πωλήσεις του προηγούμενου έτους. 

8. Ποιοί οι τρόποι πληρωμής και ποιο το περιθώριο; 
Μετά την υποβολή της Δήλωσής της, το κάθε μέλος παραλαμβάνει ένα τιμολόγιο, του οποίου η αποπληρωμή πρέπει να γίνεται μέσα σε 30 μέρες από την ημερομηνία έκδοσής του. Επιταγές μπορούν να εκδοθούν στην WEEE CYPRUS LTD και να σταλούν ταχυδρομικώς ή το ποσό μπορεί να κατατεθεί στον λογαριασμό της εταιρείας, τον αριθμό του οποίου μπορείτε να βρείτε στο κάτω μέρος του τιμολογίου.

9. Τι πρέπει να κάνω εάν δεν έχω τίποτα να δηλώσω;
Σε περιπτώσεις που μια εταιρεία δεν έχει οποιεσδήποτε συσκευές να δηλώσει για μια συγκεκριμένη περίοδο πρέπει να συμπληρώνει τη σχετική επιστολή «Υποβολή Δήλωσης – Καμία Δήλωση για την περίοδο» την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας ή να τη ζητήσετε. Φροντίστε μόνο να συμπληρώσετε όλα τα αναγκαία στοιχεία, όπως letterhead/όνομα της εταιρείας σας και να την υπογράψετε. Την επιστολή αυτή μπορείτε να τη στείλετε με φαξ ή ηλεκτρονικά.

10. Υπάρχει κάποια ελάχιστη ποσότητα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Ειδών για την οποία πρέπει να υποβάλλεται Δήλωση;
Εφόσον έχετε τοποθετήσει οποιαδήποτε ποσότητα Η.Η.Ε. στην αγορά, θα πρέπει να συμπληρώνετε κανονικά την Δήλωση.

11. Ποιες είναι οι χρεώσεις; 
Οι χρεώσεις ανά κατηγορία έχουν ως εξής:

Από 1/12/09-30/6/10

 

 

 

 

 

 

 

Από 1/7/10- 31/12/12

 

 

 

 

 

 

 

 

Από 01/01/13- Σήμερα

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Γιατί υπάρχουν δύο διαφορετικές χρεώσεις για κάθε κατηγορία;
Για όλες τις κατηγορίες, εκτός των «Λαμπτήρες φθορισμού», «Ψυγεία», «Kλιματιστικά» και «Οθόνες και τηλεοράσεις», υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ μικρών και μεγάλων συσκευών και διαφορετικά τέλη για τα δύο. Ο λόγος του διαχωρισμού των συσκευών οφείλεται στο μέγεθος των συσκευών καθώς π.χ. μια μεγάλη συσκευή χρειάζεται περισσότερο χώρο για μεταφορά και για αποθήκευση, περισσότερο χρόνο κατά την διαχείριση και από την άλλη παρέχει περισσότερα μέταλλα και ως εκ τούτου το κόστος της είναι χαμηλότερο από μια μικρή συσκευή που δεν περιέχει μέταλλα.

13. Πώς μπορώ να ξέρω αν μια συσκευή συμπεριλαμβάνεται στις δηλώσεις και αν δηλώνεται σε ποια κατηγορία δήλωσης ανήκει;
Στην ιστοσελίδα της WEEE CYPRUS LTD, στην επιλογή «Κατηγορίες Συσκευών» αναφέρονται οι κύριες συσκευές κάθε κατηγορίας. Αν μια συσκευή δεν βρεθεί εκεί, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 7000 9333 για να διευκρινιστεί σε ποια κατηγορία δήλωσης ανήκει.

14. Τι γίνονται τα χρήματα που μαζεύονται από τις δηλώσεις;
Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι η WEEE CYPRUS LTD είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, έτσι τα τέλη έχουν καθοριστεί ώστε να καλύπτουν απλά τα έξοδα του Συστήματος, για παράδειγμα το κόστος συλλογής των συσκευών, το κόστος αποθήκευσης, το κόστος διαχείρισης, το κόστος εξαγωγής και τα διοικητικά έξοδα.

15. Τι πρέπει να γνωρίζετε για να συμπληρώσετε τη δήλωση;
Η σωστή οργάνωση έχει ως αποτέλεσμα την ευκολία στο τρόπο που συμπληρώνετε τη Δήλωση. Γι’ αυτό χρειάζεται να γνωρίζετε την ποσότητα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που έχετε πωλήσει (δικής σας εισαγωγής ή κατασκευής) και το βάρος του σε κιλά. Γνωρίζοντας σε ποια από τις 12 κατηγορίες ανήκουν, χρειάζεται απλά να σημειώσετε το συνολικό βάρος στην κάθε κατηγορία – ενδεικτικούς καταλόγους συσκευών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας κάτω από τις «Κατηγορίες Συσκευών».

16. Πού μπορώ να βρω τη Δήλωση και με ποιον τρόπο πρέπει να αποστέλλεται;
Η Δήλωση μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα της WEEE CYPRUS LTD. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε δυσκολία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας έτσι ώστε το πακέτο Δήλωσης να σας αποσταλεί ηλεκτρονικά. Την κάθε Δήλωση πρέπει να συνοδεύει η «Συνοδευτική Επιστολή Δήλωσης Η.Η.Ε», την οποία μπορείτε επίσης να βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Η Δήλωση και η συνοδευτική επιστολή μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση admin@weeecyprus.com.cy. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε Δηλώσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με φαξ γίνονται επίσης αποδεκτές.